دانلود Kaizen Software Training Manager 2016 Enterprise 1.0.1227.0 – نرم افزار مدیریت کارکنان

دانلود Kaizen Software Training Manager 2016 Enterprise 1.0.1227.0 – نرم افزار مدیریت کارکنان دانلود Kaizen Software Training Manager نام نرم افزاری برای مدیریت کارکنان می باشد که به شما در زمینه ی نظارت بر سوابق آموزشی، تخصیص جلسات به یک شخص یا گروه، اضافه کردن...
Continue reading »