Gun Rules : Warrior Battlegrounds Fire v1.0.9

Gun Rules : Warrior Battlegrounds Fire v1.0.9 شما به میدان جنگ نهایی آمده‌اید. پس از کامل کردن این تمرین، شما به عضوی از تیم ضد تروریستی تبدیل خواهید شد. سلاح خود را بردارید و افتخار کسب کنید. در این شهر مه‌آلود، هیچ بازمانده‌ای جز شما...
Continue reading »